vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    vht    priamo registrovaní    pre kluby  
  obchodné podmienky  
 index » eshop » obchodné podmienky  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Pondelok 27.05.2024   english version

 Obchodné podmienky

JAMES SLOVAKIA s.r.o. OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti JAMES SOVAKIA s.r.o. pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu (www.james.sk/eshop) firmy JAMES SLOVAKIA s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia
Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu (www.james.sk/eshop) firmy JAMES SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len e-shop) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
Tovar je možné objednať pomocou formulára e-shopu.
V týchto obchodných podmienkach majú nasledovné výrazy tento význam:
predávajúci - spoločnosť JAMES SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Dome športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 35782650 DIČ: 2021495861, IČ DPH:SK2021495861, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I  Oddiel: Sro, vložka 21194/T
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou JAMES SLOVAKIA s.r.o.
tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o.  prostredníctvom e-shopu.

2. Objednávanie tovaru
Kupujúci si môže prostredníctvom e-shopu objednať akýkoľvek tovar z aktuálnej ponuky e-shopu.

3. Ochrana osobných údajov
Vyplnením a odoslaním údajov požadovaných systémom e-shopu vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov a marketingové účely spoločnosti JAMES SLOVAKIA s.r.o. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.
Predávajúci  zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám.

4. Ceny a platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.  Poštovné za odoslanie tovaru poštou je uvádzané zvlášť podľa druhu zásielky spolu s balným. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.
Kupujúci má možnosť výberu spôsobu platby s použitím platobných dát uvedených na zaslanej Proforma faktúre:
- prevodom na bankový účet predávajúceho prostredníctvom e-bankingu, alebo platobného príkazu v banke;
- poštovou poukážkou;
- vkladom hotovosti na účet predávajúceho v banke sumou navýšenou o bankový poplatok vo výške 1,30 €;

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Odber tovaru v tuzemsku sa uskutočňuje jedným z nasledujúcich spôsobov, ktoré kupujúci vyznačí v objednávke:
- osobný odber (platba vopred na účet predávajúceho) v sídle spoločnosti po predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej dohode;
- odoslanie zásielky poštou po úhrade platby na účet predávajúceho – obyčajná zásielka;
- odoslanie zásielky poštou po úhrade platby na účet predávajúceho – zásielka 1. triedou;
- odoslanie zásielky poštou formou dobierky - tovar sa expeduje nasledujúci pracovný deň po zaevidovaní objednávky v e-shope;
- distribúcia časopisu Horolezec objednaného úhradou ročného predplatného sa uskutočňuje v termínoch podľa vydania jednotlivých čísel.
Distribúcia tovaru do Českej republiky sa realizuje 1 x mesačne (v párnych mesiacoch v termíne zhodnom s distribúciou časopisu Horolezec).  V prípade požiadavky vyznačenej v objednávke je možné tovar do Českej republiky odoslať hneď po zaevidovaní objednávky ako zásielku 1. triedy.
Tovar je pre poštovú zásielku bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný riešiť poškodenie zásielky na príslušnom oddelení pošty bez prevzatia zásielky a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
V súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.) spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade  výpadku tovaru, alebo ak nastanú neočakávané okolnosti.
Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie vyplnením objednávkového formulára e-shopu ako miesto doručenia. 
Objednávky v prípade dobierky sú realizované najneskôr v nasledujúci (prvý) pracovný deň po zaevidovaní objednávky v e-shope, ak je objednaný tovar na sklade. Ak bol spôsob úhrady platbou vopred, potom sa dodanie dostupného tovaru uskutoční nasledujúci pracovný deň po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
V prípade, že tovar nebol distribuovaný z dôvodu nedostatku na sklade, bude odoslaný okamžite po jeho dodaní na sklad po predchádzajúcom upozornení kupujúceho mailom.
Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. Storno objednávky, neprevzatie zásielky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má možnosť stornovať objednávku telefonicky (+421 2 49249628,  +421 907 816534 ) alebo mailom (eshop@james.sk) ak ešte nebola uskutočnená expedícia objednaného tovaru.
Ak storno objednávky nenadobudne platnosť v dôsledku už uskutočnenej expedície zásielky a kupujúci neprevezme zásielku, alebo ak kupujúci neprevezme zásielku bezdôvodne, alebo ak zásielka nebude doručená a bude vrátená v dôsledku chybných údajov uvedených kupujúcim na objednávke, uplatní si predávajúci u kupujúceho nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s distribúciou zásielky.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch
- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote;
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

7. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar je potrebné zaslať späť v pôvodnom obale so všetkými súčasťami, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

1. Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý sa nachádza v týchto obchodných podmienkach a následne si ho vytlačiť).
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópia.

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu adresu: spoločnosť JAMES SLOVAKIA s.r.o., Junácka 6, 832 80 Bratislava

V súlade s § 7 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
•  poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
•  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
•  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
•  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
formulár o odstúpení od zmluvy

8. Reklamačné podmienky  a záruky
Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom (kuriérom) protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

9. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu Junácka 6, 832 80 Bratislava vo vopred dohodnutom čase, alebo ho po dohode navštívi pracovník spoločnosti, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie chýb, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

10. Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za chyby , ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

11. Miesto reklamácie
Reklamáciu uplatňuje kupujúci v sídle spoločnosti na adrese Junácka 6, 832 80 Bratislava. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe.

12. Záručná lehota
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote a reklamujúci musí predložiť dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru. 
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak kupujúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, záručná doba je stanovená na 6, 12 alebo 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim podľa vyznačenia na záručnom liste alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru.
Chyby a poškodenia ktoré vzniknú v dôsledku nadmerného opotrebovania, nesprávnym použitím alebo nesprávnou (zanedbanou) údržbou prípadne nedodržaním návodu na použitie nebudú zahrnuté do záruky.
Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.

13. Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
1. bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb;
2. výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.

14. Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

15. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

16. Neopodstatnený výjazd k reklamácií
Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.1.2013.

17. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30824607