Adršpach 2016    Tatry 2017    Paklenica 2017    Planica 2018    Aosta 2018    Filmy a videá  
 erasmus  Odhlásiť    Sobota 02.12.2023  
 PONUKA NA SPRACOVANIE FILMOVÝCH DOKUMENTOV
16.09.2016 08:00 | 535x |
  


Project EU Erasmus+: "Climbing for everybody", No.: 2015-3351/001-001

1. NÁZOV ZÁKAZKY
Zákazka je vedená pod názvom „Ponuka na spracovanie filmových dokumentov“ (ďalej tiež len zákazka)

2. IDENTIFIKÁCIA ZADÁVATEĽA
Slovenský horolezecký spolok JAMES (Slovak Mountaineering Union JAMES), Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 00586455, DIČ: 2020871974
číslo registrácie na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-909/90-96 z 29. 8. 1990
Osoba oprávnená konať v mene za zadávateľa: Igor Koller, predseda

3. KONTAKT NA ZADÁVATEĽA
Igor Koller, Slovenský horolezecký spolok JAMES (Slovak Mountaineering Union JAMES), Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel. 02/49249211, E-mail: office@james.sk

4. PRESNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY A POŽIADAVIEK ZADÁVATEĽA
Projekt má 5 hlavných akcií „Horolezeckých týždňov“:
• Česká republika, Adršpach, september 2016
• Slovensko, Popradské pleso, jún 2017
• Chorvátsko, Paklenica, september 2017
• Slovinsko, Júlske Alpy, február 2018
• Taliansko, Val di Mello, september 2018
Termíny sú orientačné. Presné termíny budú stanovené objednávateľom minimálne jeden mesiac pred konaním mítingu.
Projekt vyžaduje nasledovnú filmovú dokumentáciu:
• 5 kratších dokumentov z každého „Horolezeckého týždňa“, cca. 6 min na film.
• 1 kompletný dokument o priebehu projektu, cca. 30 min.
• 1 metodický dokument charakterizujúci hlavnú myšlienku projektu „Climbing for  everybody“  cca 10 min

5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná suma za uvedený predmet zákazky je 40 000 EUR (štyridsaťtisíc EUR)

6. PODMIENKY A POŽIADAVKY NA ZPRACOVANIE PONUKY
Ponuky na zabezpečenie uvedených filmových materiálov prosíme zaslať listinne a elektronicky do 20. septembra 2016  na kontaktnú adresu zadávateľa.

7. ZPÔSOB SPRACOVANIA PONÚKANEJ CENY
Ponuka musí obsahovať:
1. Uvedenie celkovej ceny za realizáciu zákazky zahrnujúcu všetku prácu a služby v rámci plnenia tejto zákazky.
2. Ponúkaná cena musí byť konečná a musí obsahovať všetky náklady.

8. HODNOTIACE KRITÉRIÁ A ZPÔSOB HODNOTENIA PONÚK
Hodnotiacim kritériom je ponúknutá cena.

9. OBCHODNÉ PODMIENKY
Predpokladaná suma za uvedený predmet zákazky je 40 000 EUR (štyridsaťtisíc EUR).
Dodacie termíny jednotlivých častí zákazky, sumy za jednotlivé časti zákazky a termíny fakturácie budú pri predpokladanom dodržaní termínov jednotlivých horolezeckých týždňov nasledovné:
• Horolezecký týždeň, Česká republika, Adršpach, september 2016; cca. 7% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 12/2016
• Horolezecký týždeň, Slovensko, Popradské pleso, jún 2017; cca. 7% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 07/2017
• Horolezecký týždeň, Chorvátsko, Paklenica, september 2017; cca. 9% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 10/2017
• Horolezecký týždeň, Slovinsko, Júlske Alpy, február 2018; cca. 9% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 04/2018
• Horolezecký týždeň, Taliansko, Val di Mello, september 2018; cca. 9% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 10/2018

1 kompletný dokument o priebehu projektu, cca. 30 min., cca. 38% celkovej ceny; dodanie a fakturovanie bude rozdelené do 3 častí:
• 1. pracovná časť dokumentu; cca. 12% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 10/2017
• 2. pracovná časť dokumentu; cca. 12% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 06/2018
• Kompletný dokument; cca. 14% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 11/2018

1 metodický dokument charakterizujúci hlavnú myšlienku projektu „Climbing for  everybody“  cca 10 min.; cca. 21% celkovej ceny; dodanie a fakturovanie bude rozdelené do  3 častí:
• 1. pracovná časť metodického dokumentu; cca. 7% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 11/2017
• 2. pracovná časť metodického dokumentu; cca. 7% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 05/2018
• Kompletný metodický dokument; cca. 7% celkovej ceny; dodanie a fakturácia 10/2018

za Slovenský horolezecký spolok  JAMES
Igor Koller, predseda SHS JAMES

podrobná informácia
Vlado Linek © 1999 - 2023  30532182