oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže  Odhlásiť    Štvrtok 20.01.2022  
 Kompetencie a náplň práce komisie mládeže a komisie pretekov v lezení SHS JAMES
30.04.2008 16:05 | 5472x |
  

V súvislosti s diskusiou o pretekoch Slovenského pohára mládeže v Zlatých Moravciach, materiálu Tomáša Greksáka a Zdenky Bírovej ku komisii mládeže, musím upresniť niektoré veci, lebo je v tom dosť šumov a nedorozumení aj medzi členmi a vedeniami komisií. No je to iste tým, že sme len v nedávnej dobe tieto komisie dopĺňali či celkom nanovo vytvárali. Snažil som sa to vysvetliť v podkladnom materiáli ku komisii mládeži, aj pri stretnutí zainteresovaných pri kreovaní novej komisie mládeže na sekretariáte spolku 15. 2. 2008. Takže to stručne zopakujem.

Komisia mládeže

Tu je dosť zásadné nedorozumenie ohľadne kompetencií týkajúcich sa Slovenského pohára mládeže. Stručne zopakujem genézu v tejto veci. Okolo pretekov detí a mládeže sa vždy točila väčšina ľudí, ktorí s mládežou pracujú. Aby sme toto jadro organizátorov podchytili pre prácu v komisii mládeže, tak sme už v roku 2002 rozhodli, že preteky detí a mládeže budú organizačne spadať pod komisiu mládeže. Dovtedy ich plne riadila komisia pretekov v lezení, kde boli aj v rámci rozpočtu financie na túto oblasť. Tie sme až do minulého roku nechávali v tomto režime pod komisiou pretekov v lezení, ale pre rok 2008, aby v tom bolo úplne jasno, sme tieto financie presunuli pod komisiu mládeže (pozri napr. rozpočet SHS JAMES na rok 2008, kde je v kapitole 5. Športová a ostatná činnosť SHS – komisia mládeže - tábory a domáce súťaže ...... 95 000 Sk). Aj z toho jasne vidieť dve hlavné oblasti práce komisie mládeže. Zároveň chcem upozorniť, že aj týmto spôsobom sme zásadným spôsobom navýšili financie na mládež, nielen tým, že v roku 2007 sme mali dotáciu na 4 kolá Slov. pohára mládeže po 5 000 Sk, teda spolu 20 000 Sk, v roku 2008 je dotácia na 5 kôl Slovenského pohára mládeže po 10 000 Sk, teda spolu 50 000 Sk, ale aj v rámci komise pretekov v lezení je navýšená suma na preteky mládeže v zahraničí, v roku 2007 to bolo 20 000 Sk, na rok 2008 je to 40 000 Sk. Teda v tomto smere sme v rámci rozpočtu spolku navýšili rozpočet na mládež o 50 000 Sk! Neviem, či si to všetci, kritici aj nekritici, uvedomujú, ale pravdaže hlavné bude, ako sa tie financie realizujú.
Teda dve hlavné oblasti práce a kompetencie komisie  mládeže sú:
1. Všeobecná výchova a práca s mládežou – zahrňuje ako písal T. Greksák prípravu a organizáciu táborov mládeže, tohto roku tri tábory, príprava metodiky a náplne programu týchto táborov (má sa realizovať pri prvom ukážkovom tábore pre všetkých organizátorov, ideálne miesto aj na stretnutie kompletnej komisie mládeže a jej spolupracovníkov). Ďalej je to v rámci tejto časti metodická, vzdelávacia a osvetová činnosť s mládežou, atď., atď. Napr. aj koordinácia prípadnej účasti na medzinárodných táboroch mládeže, kde je UIAA veľmi aktívna, medzinárodné metodické akcie pre prácu s mládežou a pod.
2. Preteky detí a mládeže – zahŕňa prípravu metodiky, formátu pretekov, pravidiel a organizovanie Slovenského pohára mládeže. Tu sa práca komisie mládeže určite prelína s prácou komisie pretekov v lezení (T. Greksáka pomýlila aj skutočnosť, že sme v decembri 2007 na komisii pretekov v lezení pri zostavovaní kalendára pretekov na rok 2008 riešili aj Slov. pohár mládeže vrátane jeho organizátorov, ale to je len súčasť koordinácie s ostatnými domácimi a medzinárodnými pretekmi, styčným človekom medzi týmito komisiami je T. Greksák ako sekretár komise pretekov a predseda komisie mládeže).
Pri pretekoch detí a mládeže vždy rezonuje výkonnostná otázka. V rámci komisie mládeže by nemala byť prvoradá, aj keď príprava mládeže pre budúcu reprezentáciu je veľmi dôležitá. Ale tu sa to už prelína s komisiou pretekov v lezení, pod ktorú spadá vrcholový šport a reprezentácia v oblasti pretekov v lezení. Takže všeobecná príprava mládeže by mala byť vecou komisie mládeže, príprava pre vrcholový šport a napr. nejaké sústredenie talentovanej mládeže zameranej na výkonnosť už v rámci komisie pretekov. Neexistujú a nedajú sa stanoviť presné hranice a o to ani nejde. Ale aj preto je dobre, že tieto dve komisie sú cez T. Greksáka personálne prepojené.

Komisia pretekov v lezení

Tá zabezpečuje podmienky pre rozvoj pretekov v športovom lezení – preteky v boulderingu, na obtiažnosť a na rýchlosť, organizuje Slovenský pohár v športovom lezení, zabezpečuje reprezentáciu a jej účasť na medzinárodných podujatiach. Keďže aj účasť na medzinárodných pretekoch detí a mládeže je určitým spôsobom reprezentácia a táto časť už smeruje k výkonnostnému športu mládeže, tak táto časť je organizačne aj finančne pod komisiou pretekov v lezení. Minulý rok koordinoval túto oblasť Jaro Kováčik, tohto roku v tejto veci všetkých oslovil predseda komisie pretekov Jirko Švub. Na realizácii a koordinácii by sa mal iste podielať T. Greksák. Chcel by som upresniť niektoré veci, ktoré uviedol J. Švub v tejto informácii. Systém príspevkov je zhruba taký, ako napísal J. Švub. Pravdaže určité obmedzenia tu sú, konštatovanie, kto sa nahlási, ide, netreba brať celkom doslovne. Za prvé, týka sa naozaj len členov SHS JAMES, na rozdiel od pretekov, ktoré sú otvorené, aj keď aj na pretekoch by mala byť väčšina detí registrovaná, a tak ako u dospelých by mali mať členovia spolku menšie štartovné ako nečlenovia (toto musí byť tiež súčasť systému a pravidiel pretekov záväzných pre všetky preteky Slovenského pohára). Druhá vec sú financie na túto oblasť, ktoré sú v rozpočte stanovené na 40 000 Sk. Takže asi sa za týchto podmienok nedá preplatiť neobmedzený počet štartov. Túto vec musí ustrážiť komisia pretekov a človek, ktorý je za túto oblasť zodpovedný.

Ešte niekoľko poznámok k systému dotácií na preteky (platí tak pre mládež, ako aj pre dospelých). Najskôr ujasnenie pojmov ako  organizátor, poriadateľ... Slovenský pohár je súťažou organizovanou SHS JAMES, jeho príslušnou komisiou. Pre toho, kto pripravuje jednotlivé kolo Slovenského pohára sme vymysleli termín „poriadateľ“ pretekov. Takže uvádzanie SHS JAMES na plagátoch, propagačných materiáloch ako „sponzora“ podujatia, je nesprávne. Alebo uvádzať SHS JAMES ako organizátora a poriadajúci klub ako poriadateľa, alebo pre jednoduchost obidoch ako organizátorov pretekov. Dotácia sa realizuje formou podpísania Dohody o usporiadaní podujatia SHS JAMES (tlačivo je aj ne webe). Prípravu dohody zabezpečuje príslušná komisia, podpíšu sa dve kópie poriadateľom aj za SHS JAMES, každému ostane jedna kópia. Dotácia sa vyplatí po uskutočnení pretekov a po zaslaní správy a vyúčtovania, pokyny sú na webe. Všetkým s týmto pomáham na sekretariáte, v dnešnej internetovej dobe to nie je problém. Ale zodpovedná za všetko je príslušná komisia. Po vyžiadaní je možné dostať zálohu na preteky do výšky 50% dotácie predom.

Ešte ku komisii alpinizmu, aj keď to sem nepatrí, ale Zdenka to vo svojej úvahe spomenula. Komisia alpinizmu nemá s pretekmi nič spoločné. Členovia reprezentácie nominovaní komisiou alpinizmu sú tam len za ich výstupy na skalách a v horách, teda tzv. nepriama súťaž v horolezectve a je len vecou náhody, že sa občas personálne prekrývajú s najlepšími pretekármi, ktorí sú logicky dosť často aj najlepšími lezcami na skalách.

K samotným pretekom a okamžitým problémom. Samozrejme, že preteky Slovenského pohára majú mať jasné pravidlá a rovnaký formát, je to vec komisie. Nezačíname z nuly, ale treba aj trochu trpezlivosti. Určité problémy budú vždy, ale znechucovať sa nevhodnou, nekoštruktívnou kritikou v kolotoči, organizátori, komisie, pretekári, rodičia atď., je nevhodné a kontraproduktívne. Zvoliť správne slová a správnu komunikáciu býva niekedy veľmi ťažké, ale treba na to myslieť. Však všetkým spomenutým, dúfam, že ide v podstate o jednu a tú istú  vec, tak treba popracovať a prídu aj výsledky, aj väčšia spokojnosť všetkých zainteresovaných.

Igor Koller
Vlado Linek © 1999 - 2022  29242530