vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  výstroj a metodika    diskusia  
 index  Odhlásiť    Štvrtok 01.12.2022  
 Systém hodnotenia športových výkonov v oblasti extrémneho skialpinizmu
09.12.2013 10:00 | 6885x |
  

Komisia skialpinizmu SHS JAMES na svojom zasadnutí dňa 16. 10. 2013 schválila systém hodnotenia a oceňovania športových výkonov uskutočnených v odvetví – disciplíne extrémny skialpinizmus. Systém začne platiť hneď po jeho schválení výkonným výborom SHS JAMES.

Výkony v tejto oblasti budú sa vyhodnocovať v závere každého roka v troch kategóriách. Pre každú kategóriu sú stanovené kritériá, ktoré budú posudzované pri hodnotení daného športového výkonu. V každej kategórii bude možné vyhlásiť „Výkon roka“ a udeliť „Čestné uznanie“. Pri hodnotení daného roka tieto ocenenia nemusia byť vždy udelené. V prípade, že v danom roku sa v príslušnej kategórii nevyskytnú žiadne mimoriadne výkony, ocenenie „výkon roka“ udelené nebude alebo sa udelí redukované ocenenie „čestné uznanie“.  Ak sa v danom roku v príslušnej kategórii vyskytne viac mimoriadnych výkonov, môže byť udelené aj viac „výkonov roka“.
         
Návrhy na ocenenie môžu podávať horolezecké kluby a oddiely alebo aj jednotlivci. Pri každom podávanom návrhu je potrebné uviesť kategóriu, ktorej sa návrh týka, stručnú informáciu o priebehu výkonu, poukázanie na to, v čom spočíva jeho význam a doplniť ho o fotodokumentáciu z akcie.

Návrhy je treba predkladať komisii skialpinizmu do 15.11. daného kalendárneho roka.

Návrhy vyhodnotí hodnotiaca komisia, ktorú vymenuje komisia skialpinizmu SHS JAMES. Vyhodnotenie roka bude zverejnené v decembri daného roka.

Kategórie a kritériá hodnotenia

1. Extrémne zjazdy
- sklon
- expozícia
- technická náročnosť
- prevýšenie
- náročnosť vystihnutia vhodných podmienok pre zjazd
- kontinuálnosť zjazdu
- náročnosť trasy výstupu
- odľahlosť oblasti
- línia zjazdu.

2. Extrémne horské prechody a „reťazovky“
- dĺžka a celkové prevýšenie
- počet a náročnosť horolezeckých úsekov
- náročnosť zjazdov (sklon, expozícia, technická náročnosť)
- počet účastníkov
- existencia podporného tímu
- celková doba prechodu
- odľahlosť oblasti.

3. Skialpinistické podujatia vo vysokých horách nad 6000 metrov
- nadmorská výška (v ktorej sa zjazd začal i ukončil)
- náročnosť výstupu
- náročnosť zjazdu (sklon, expozícia, technická náročnosť)
- existencia a aktivity podporného tímu
- odľahlosť oblasti.

Poznámka 1: Je možné, že sa uskutočnia skialpinistické výkony, ktoré budú spadať do všetkých troch kategórií. Takýto výkon bude hodnotený jedným ocenením a označený pojmom ultimátny extrémny skialpinizmus.

Poznámka 2:  Vzhľadom na to, že tento Systém bol komisiou skialpinizmu predložený Výkonnému výboru SHS na prerokovanie až na zasadnutie 15. 11. 2013, komisia skialpinizmu mimoriadne predlžuje možnosť predkladania návrhov na ocenenie extrémnych zjazdov resp. prechodov za rok 2013 do 15. januára 2014.

Návrhy s príslušnou dokumentáciou posielajte na adresu spolku:
SHS JAMES
Komisia skialpinizmu
Junácka 6
832 80 Bratislava

Alebo v elektronickej forme:
office@james.sk
jan.matlak@gmail.com
Vlado Linek © 1999 - 2022  30021096