vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
  aktuality    členstvo    dokumenty    história    adresáre    orgány    financie    stanovy    registre    štátna dotácia    infocentrum  
 index » shs james » členstvo  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Sobota 26.11.2022   english version
 Poistenie zásahov HZS (platné do 31. 3. 2021)
13.07.2010 14:10 | 61355x |
Poistenie nákladov za záchranné akcie HZS zostáva aj na rok 2020 nezmenené  

Postup pri poistnej udalosti krytej poistením nákladov na záchrannú činnosť horskej služby členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES (poistník) na základe poistnej zmluvy č. 6690006082 uzavretej s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

1. Poistené osoby sú povinné dodržiavať povinnosti uložené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby

2. V prípade poistnej udalosti, poistený nahlási, pokiaľ to okolnosti dovoľujú, členom Horskej záchrannej služby (HZS), vykonávajúcich záchrannú činnosť v jeho prospech, poisťovateľa a rozsah poistného krytia.

3. Poistený, pokiaľ je po záchrannej akcii Horskou záchrannou službou vyzvaný podpísať záznam o tejto akcii, svojim podpisom potvrdí len ten rozsah a priebeh záchrannej akcie, ktorý sa zhoduje s jemu známou skutočnosťou.

4. Poistený bez zbytočného odkladu nahlási poistnú udalosť poisťovni (tlačivo na Hlásenie škodovej udalosti) a doloží všetky požadované doklady (v origináli) , najmä záznam o záchrannej akcii a faktúru za náklady na záchrannú činnosť (ak mu tieto boli zo strany HZS zaslané), ako aj fotokópiu členského preukazu SHS JAMES. Dokumenty je potrebné doručiť na ústredie poisťovni - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1.

5. Poistník (SHS JAMES) poskytne na požiadanie poisťovateľovi súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti, a to hlavne informáciu, prípadne hodnoverné doklady, preukazujúce nárok poisteného na poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy, t.j. informáciu o dátume začiatku a platnosti členstva v SHS JAMES a o zaplatení členského príspevku.

6. V cene členského príspevku je aj poistenie na zásah Horskej služby na Slovensku tam, kde pôsobí a to v hodnote do 3 320 E. Táto suma pokrýva 99,9% zásahov HZS, vrátane nasadenia vrtuľníka a len veľmi zriedka býva prevýšená rozsiahlou pátracou akciou s nasadením veľkého množstva ľudí.

 zmluva a dodatok k zmluve - poistná zmluva je napriek starej mene nepretržite platná a pravidelne uhrádzaná
 dodatok k zmluve II
 všeobecné podmienky
 postup pri poistnej udalosti 
 tlačivo na Hlásenie škodovej udalosti
Vlado Linek © 1999 - 2022 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30016492